Dzisiaj jest 12-07-2024
szukaj
szukaj
box graficzny 61box graficzny 63box graficzny 62box graficzny 60
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

 

SŁOWNICZEK ODPADOWY

bioodpady - ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.
 
 
Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.
 
Kod odpadu – to numeryczne oznaczenie odpadu, uwzględniające charakter odpadu i miejsce jego wytwarzania. Kody wszystkich odpadów określone są w rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206). Ogólnie wszystkie odpady komunalne zaliczane są do grupy 20, a odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) do rodzaju 20 03 01.
 
Kompostowanie - to tlenowy rozkład substancji organicznych przy pomocy mikroorganizmów. Kompostowaniu mogą podlegać resztki żywności i odpady zielone z parków i ogrodów. Przez mikroorganizmy rozkładane są także: papier i drewno. Wszystkie odpady nadające się do kompostowania to odpady biodegradowalne. Proces może być prowadzony w przydomowym kompostowniku lub na skalę przemysłową w kompostowniach miejskich. Kompostowanie to tzw. recykling organiczny, w którym uzyskuje się przydatny kompost.
 
Komunalne osady ściekowe -rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych .
 
Magazynowanie odpadów -rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem
 
Odpady - wykorzystane i nieprzydatne, zużyte rzeczy, przedmioty lub ich części.
 
Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 
Odpady medyczne - odpady, które powstają w związku z świadczeniem usług zdrowotnych
 
Odpady weterynaryjne -rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach
 
Odpady opakowaniowe - to wszystkie wykorzystane i nieprzydatne opakowania, w tym opakowania pojedynczych produktach, naczynia jednorazowego użytku, opakowania zbiorcze i transportowe. Odpady opakowaniowe dzieli się ze względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane, np.: opakowania z tworzyw sztucznych, aluminium, szkła, papieru, itp.
 
Odpady wielkogabarytowe – rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje odpadów wielkogabarytowych:
a) odpady wielkogabarytowe stanowiące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: telewizory, pralki, lodówki, nowoczesne kuchenki gazowe itp.;
b) odpady wielkogabarytowe pozostałe np. meble, stare kuchnie gazowa bez obwodów elektrycznych.
Sposób zagospodarowania obu rodzajów odpadów określony w przepisach jest odmienny. W szczególności przestrzegać należy wymogów określonych dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 
Oleje odpadowe -rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne
 
Odzysk – działania polegające na wykorzystaniu odpadów w części lub w całości np.: regeneracja opon i olejów, spalenie z odzyskiem energii, odzysk części ze sprzętu gospodarstwa domowego. Odzyskiem są także działania polegające na wydzieleniu z całej masy odpadów tych odpadów, które można wykorzystać (patrz „segregacja odpadów”).
 
Organizacja Odzysku – to podmiot gospodarczy, który na podstawie umowy w imieniu przedsiębiorcy zapewnia odzysk, a w szczególności recycling odpadów np. opakowaniowych, zużytego sprzętu AGD; w celu wypełnienia nałożonych przez prawo poziomów odzysku i recyklingu. Organizacja odzysku może prowadzić działalność związaną z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a szczególności z recyklingiem odpadów, a także edukacją ekologiczną.
 
Poziomy odzysku i recyklingu – to określone w przepisach procentowe ilości odpadów, jakie należy odzyskać lub poddać recyklingowi, w porównaniu do całkowitej masy wytworzonych odpadów (np. 50% poziom odzysku oznacza, że należy odzyskać połowę z wytworzonej masy odpadów).
 
Plan gospodarki odpadami (PGO) – to dokument planistyczny określający przewidywane na najbliższe lata działania dotyczące zagospodarowania odpadów na danym terenie. PGO opracowywany jest obowiązkowo przez każde województwo. Istnieje także Krajowy plan gospodarki odpadami. PGO jest dokumentem otwartym – każdy zainteresowany może się z nim zapoznać.
 
Recykling – to powtórne przetwarzanie materiałów lub substancji zawartych w odpadach w celu produkcji nowych wyrobów. Recykling jest częścią odzysku – oznacza to, że zapewnienie np. 50% odzysku papieru może być realizowane przez 20% recykling (przekazanie makulatury do papierni) i inne działania związane z odzyskiem (np. spalenie 30% papieru znajdującego się w odpadach zmieszanych).
 
Segregacja odpadów – wydzielanie z odpadów surowców wtórnych oraz innych rodzajów odpadów, poprzez umieszczenie ich w specjalnych pojemnikach znajdujących się w gospodarstwie domowym lub na terenie miast i osiedli. Segregacja to inaczej selektywna zbiórka odpadów.
 
Składowisko odpadów komunalnych - obiekt budowlany do składowania odpadów komunalnych .
 
Spalarnia odpadówrozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych  .
 
Wytwórca odpadów – każdy kto swoją działalnością lub bytowaniem powoduje powstawanie odpadów (mieszkaniec, sklep szkoła, zakład pracy, fabryka).

Związek Międzygminny "Obra"

herb Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 4474971      online: 1
© 2020 MBEST